Talk:Assessment on impacts of emission trading on city-level (ET-CL)

From Opasnet
Jump to: navigation, search

Inclusion of power consumption

How to read discussions

Fact discussion: .
Opening statement: Power consumption can be left out of the core assessment

Closing statement: Accepted

(A closing statement, when resolved, should be updated to the main page.)

Argumentation:
←--1: . Combined heat and power production in Helsinki Metropolitan area supplies about all of the power demand within that same region. It can be thus assumed that the impacts of producing the power that is imported to the region are thus negligible compared to the impacts of local CHP and traffic. As also the city-level decisions to be considered do not include decisions directly related to power consumption, it appears reasonable that considerations regarding power consumption can well be left to the optional extensions of the assessment. --Mikko Pohjola 08:55, 27 January 2009 (EET) (type: truth; paradigms: science: defence)


Archived discussions

The contents of the previous unstructured discussions regarding

  1. possible decision options regarding phase III EU-ETS
  2. potential relevant city-level climate change mitigation measures within the Helsinki metropolitan area
  3. draft planning of a sub assessment to this assessment to be done as a master's thesis experimental work

are already mostly merged to their relevant assessment pages. Therefore the discussion was archived and can be found by following this link

Scope Definition

  • Need for background information on current ETS
  • The rationale to assess alternative ETS?

Confusion on the sub-set of questions:

1) Need to have clarification on the composition of an ETS? 2 possible interpretations:

either composition meant sectors or not?

or composition meant organisation of an ETS (type of title exchanged: bonds, swap, futures, share, etc. => stock exchange)

Spatial

Spatial resolution of interest for some (what?) aspects of study seems to be 129 areas, this should be noted in the scope boundary

Health

Which ICD are included into the cardiopulmonary mortality (CVD and respiratory diseases)?

Costs

Why the costs of changing technologies and or sources of energy not taken into account?

Outcomes

One of the outcome of this assessment could be translated/presented in terms of change in GDP be it at the city level or at national level.

Hanke-esittely Ilmastoareenalla

Ilmastonmuutoksen torjuntaan on käytävä yhteistyössä

Ilmastonmuutoksen merkitys ihmiskunnan elinolosuhteita muuttavana tekijänä on ymmärretty tiedeyhteisössä jo pitkään. Viime vuosien intensiivinen ilmastotutkimus on vahvistanut käsitystä siitä, että merkittäviin toimenpiteisiin ilmastonmuutoksen torjumiseksi on ryhdyttävä pikaisesti. Ilmastonmuutoksen uhkaan havahdutaan entistä useammin myös yhteiskunnallisessa päätöksenteossa. Ilmastonmuutoksesta puhutaankin nykyisin laajalti, ja monenlaisia toimenpiteitä on käynnistetty sen torjumiseksi. Maailman kasvihuonekaasupäästöt eivät ole kuitenkaan vähenemässä vaan kasvamassa. Nykyiset toimet ovat siis tehottomia, ja niiden sijaan on saatava aikaan jotain parempaa. Ilmastonmuutoksen torjunnalla saattaa myös olla sivuvaikutuksia, joihin ei usein kiinnitetä riittävästi huomioita. Esimerkiksi monet esillä olleet päästövähennysideat, kuten hallitsematon pienpolton lisääminen, saattavat huonontaa ihmisten terveyttä paikallisesti ja välittömästi heikentyneen ilmanlaadun kautta, kun taas ennustetut, mahdollisesti riittämättömät, maailmanlaajuiset ilmastovaikutukset saavutettaisiin vasta vuosien päästä.

Jotta parannusta saataisiin aikaan, tarvitaan tieteen ja yhteiskunnallisen päätöksenteon välille järjestelmällistä analyysiä ilmastonmuutoksen torjuntatoimenpiteiden todellisista vaikutuksista ja vertailua eri torjuntavaihtoehtojen välillä, sekä ilmasto- että muiden vaikutusten osalta. Tämän lisäksi kansalaisten on päästävä vaikuttamaan torjuntatoimenpiteiden suunnitteluun ja toteutukseen. On siis luotava osallistavia järjestelmiä ja menettelytapoja, joiden avulla yhteiskunnallista päätöksentekoa voidaan ohjata parhaaseen tieteelliseen tietoon perustuen ja yhteiskunnan jäsenet päätöksiin sitouttaen. Näin on mahdollista värvätä koko yhteiskunta ilmastonmuutoksen torjuntaan.

Edellä esitetty saattaa kuulostaa utopialta, mutta asia on vakava ja siksi on yritettävä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa (THL, www.thl.fi) olemme kehittäneet menetelmiä juuri tämän kaltaisten monimutkaisten yhteiskunnallisten asioiden arviointiin. Tietoa, näkemyksiä ja toimintaideoita kerätään internetissä Opasnet-sivustolla (www.opasnet.org), ja niitä jäsennetään suoraan osaksi päätöksentekoa palvelevia arviointeja. Opasnet tekee mahdollisiksi tieteelliselle kritiikille alistetut arvioinnit, jäsennetyn keskustelun ja kaikille avoimen osallistumisen joukkoyhteistyön hengessä.

Opasnet-sivustolla on parhaillaan käynnissä arviointi, jossa tarkastellaan EU:n päästökaupan vaikutuksia kaupunkitason yhteiskunnalliseen päätöksentekoon sekä sen kautta kaupungin lämmöntuotannon ja tieliikenteen aiheuttamiin ilmasto- ja terveysvaikutuksiin (en.opasnet.org/w/ETS). Yritämme myös herättää jäsentynyttä keskustelua keskeisimmistä kansainväliseen ilmastosopimukseen liittyvistä avoimista kysymyksistä, esimerkiksi:

  • Torjutaanko ilmastonmuutosta tehokkaammin päästökaupan vai hiiliveron avulla?
  • Tulisiko tuotteista aiheutuvien kasvihuonekaasupäästöjen koitua valmistajan vai loppukäyttäjän maksettaviksi?
  • Kuinka kaikki päästöjä aiheuttava toiminta voitaisiin saada oikeudenmukaisesti saman järjestelmän alaisuuteen?
  • Kuinka maailmanlaajuinen päästömaksurasite voitaisiin jakaa tasapuolisesti eri kehitysvaiheissa olevien talouksien kesken?

Maailman valtaapitävät kokoontuvat joulukuussa Kööpenhaminaan päättämään uudesta kansainvälisestä ilmastosopimuksesta, jonka puitteissa eri maat jatkavat päästöjensä vähentämistä. Kokousta pidetään ratkaisevan tärkeänä ilmastonmuutoksen torjuntatavoitteen saavuttamisen kannalta. Ilmastosopimus vaikuttaa EU:n sisäiseen ilmastopolitiikkaan ja kansainväliseen päästökauppaan. EU:n tasolla tehtävät päätökset puolestaan vaikuttavat jokaisen EU-kansalaisen arkielämään. Edellä mainittujen arviointien tavoitteena on tuottaa ja välittää tietoa Kööpenhaminan ilmastokokoukseen osallistuville tahoille World Wide Views -kansalaiskeskustelujen kautta (http://wwviews.org/) sekä muita kanavia pitkin.

Osallistumalla voit päästä vaikuttamaan tulevaan kansainväliseen ilmastosopimukseen ja siten myös omaan tulevaan yhteiskunnalliseen toimintaympäristöösi. Tiedon tuottaminen arviointeihin on erittäin tärkeää ja kiireellistä, ja siihen toivomme kaikkien apua. Mutta vielä tärkeämpää on lukea ja ymmärtää, mitä asiasta tiedetään sekä mitä tavoitellaan ja miten. On otettava kantaa. Valveutunut ja voimakastahtoinen kansa on se, mitä jokaisen poliitikon on lopulta kumarrettava.


Re: Hanke-esittely Ilmastoareenalla

Kommentteja (PA): 1.Ensimmäisen kappaleen viimeinen lause on epäselkeä: Mihin sana "riittämättömät" viittaa (riittämättömät ilmastovaikutukset)? 2. Viimeinen lause, jossa "toivomme kenen tahansa apua" pitäisi mielestäni määritellä paremmin (kuulostaa hieman epätoivoiselta). "toivomme/odotamme/edellytämme kaikkien apua" tms. (kenen erityisesti toivomme osallistuvan sulkematta pois ketään)

Virpi: En keksinyt mitään oikeaa parannettavaa, joten viilasin pilkkua ja muotoilua mielestäni paremmaksi. Viimeinen lause on mielestäni myös hieman huono, erityisesti tuo "vielä tärkeämpää on lukea ja ymmärtää mitä asiasta tiedetään ja mitä tavoitellaan ja miten. On otettava kantaa." -osuus.

ps. Mistä ihmeestä tähän saa nykyään signeerauksen?

Pikkumuutoksia tein, mutta en oikeastaan keksinyt mitään uutta. Voitte puolestani lähettää tämän eteenpäin Mikko Raskille, mutta saa myös vielä parannella, jos hyviä ideoita tulee mieleen. Allekirjoitusta varten on edit-ikkunan yläpuolella nappi (11. vasemmalta), mutta taitaa näkyä vain, jos wikiwyg-editori ei ole käytössä. --Mikko Pohjola 11:25, 4 April 2009 (EEST)