Public health determinants

From Opasnet
Jump to: navigation, search

Overview

Public health determinants.PNG

image:Public health determinants.ANA

Analytica code: Public health determinants

User: jtue Project: Public_health_determ Generated: 13. kesta 2007 9:11 Software Version: 3.1.0

Public health determinants

Expectations of society

definition
<anacode>0</anacode>

Personal health skills

definition
<anacode>Risk_communication; Social_inequity</anacode>

Social network

description
Loneliness

definition
<anacode>Physical_environment</anacode>

Heterogeneity

description
Väestän eriarvoistuminen * heterogeenisuus: tiedollinen, varakkuus, tekninen osaaminen korostuu * personalized medicine - ei tasa-arvoista * vaatimustason kasvu vie voimat - ei jaksa hoitaa itseään - terveys * suuret vaatimukset - jos tyä vie enemmän jotain jää pois - terveys, perhe, sosiaaliset suhteet * tyä myäs tuo terveyttä

definition
<anacode>[0]</anacode>

Climate change

description
Ilmastonmuutos: * vektorivälitteiset infektiotaudit * kuumuus, kuivuus? * malaria? * allergiat * metsäpalot * UV-säteily * väestäjen siirtyminen * ilmasto, ydintuho, saastuminen... Ilmastonmuutos: * vaikutukset yhteiskuntaan: varautuminen-ehkäisy * muutokset energiankulutuksessa ja hankinnassa * vaihtoehtoiset energiatuotantomuodot * liikenteen päästät ** ei tiedetä kuinka myrkyllisiä liikenteen päästät ovat

definition
<anacode>0</anacode>

Risk communication

description
Seuraaviin liittyen kommentti: Miten kiteyttää KTL:n viesti? * viina, tupakka, huumeet, lääkkeet * medikalisaatio * elintapojen erilaistuminen * informaatiotulva - tiedon suodattaminen * johdonmukaisuus viestinnässä * eat something, not too much, mostly plants! * esim. hormonikorvaushoito - takin kääntä - rapistaa uskottavuutta --kananmuna, omegarasvahapot Media, internet - koulutusta tutkijoille * tiedon rajoittaminen ei ole keino - netti * luotettavan tiedon lähde kaikille - terveSuomi.fi * nettikeskustelijat - villi alue - pitäisikä seurata tätä keskustelua ** vertaispropaganda? Terveysneuvonta hyvin varhaisessa vaiheessa Asennekultturin muutos Tieto lisää tuskaa - asiantuntijaviestintä * vastataan niihin ysymyksiin joista ihmiset ovat kiinnostuneita * keskusteluyhteyden kehittäminen Vaikuttaminen perustuu asiantuntijuuteen * perhekeskeisyys vaikuttamisen välineenä * moneen asiaan vaikuttaminen yhtä aikaa * lastenneuvola ja kouluterveydenhuollon säilyttäminen ja kehittäminen Terveyteen liittyvät tabut: * alkoholi ja perhe * mielenterveys ja väkivalta Koko elämä terveyden edistämistä Kohderyhmäviestintä ja sen tutkiminen * kuuluuko KTL:lle ** KTL tutkii - muut viestivät? ** mutta ei kokonaan Näyttään perustuva hoito Rokoteuutinen on aina huono uutinen KTL:n rooli oikean tiedon välittäjänä (vrt disinformaatio internetissä)

definition
<anacode>0</anacode>

Prioritisation

description
Terveystaloustiede: * priorisointi-hoitotakuu-??? * terveystalous käveli vuosien pohdinnan yli

definition
<anacode>Health_surveillance</anacode>

Prevention

description
Ennaltaehkäisy säästää: * jos voi osoittaa säästän tieteellisesti * jos kunnan päättäjille ei voi osoittaa hyätyä - ei satsata ennaltaehkäisyyn * lääkkeet - KELA korvaus

definition
<anacode>0</anacode>

Chronic diseases

description
Krooniset taudit: * suuret keinot poliittisia * media ja politiikat * elintapamuutoksia tarvitseville mahdollisuuksien luominen * tyä vaatii - ei haluta enää viettää aikaa - tyäpaikkaliikunta

definition
<anacode>Obesity; Hospital_treatment; Medical_treatment</anacode>

Genetics in health

description
Genetiikka: * tulokset - matkaa ennen kuin konkretisoituu terveydeksi - odotukset suuria - jäävätkä lunastamatta? * medikalisaatio - paramedicine * hyvä anamneesi on paras tyäkalu.. * suuret kliiniset sovellukset saavat odottaa itseään * uudet keinot eivät vastaa väestän odotuksia

definition
<anacode>0</anacode>

Interventions

definition
<anacode>0</anacode>

Intervention studies

description
Vaikuttavuus: * vähän interventioita * kuka tutkii/evaluoi interventiot - kuka toteuttaa hyvät interventiot? KTL:llä puuttuu soveltavan terveystutkimuksen perinne * interventiot

definition
<anacode>Research_policy1</anacode>

Health surveillance

description
Tarvitaanko näin paljon seurantaa: * päällekkäisyyttä * yksityiskohtaista tietoa eri muuttujista?

definition
<anacode>0</anacode>

Vaccination

description
Globaali näkäkulma: rokotukset? * uudet taudit, seuranta, kriisivalmius

definition
<anacode>0</anacode>

Marginalization

description
Syrjäytyminen: alkoholi, huumeet, mielenterveysongelmat Sekä lasten, nuorten, ikääntyvien että syrjäytymisuhassa olevien osalla perhekeskeiset strategiat Erityisiä mielenterveyteen liittyviä haasteita suomalaisyhteiskunnassa lähimmän 10-15 vuoden aikana: 3. Syrjäytyminen ja sosioekonomiset terveyserot, erityisesti toisen polven syrjäytyminen. Syrjäytymiskehityksen terveysvaikutukset näkyvät ensimmäisinä ja voimakkaimmin juuri mielenterveyspuolella. Lapsuus- ja nuoruusikään kohdistuvaan tutkimukseen ja interventioiden kehittämiseen olisi panostettava.

definition
<anacode>0</anacode>

Health care system

description
Terveydenhuollon rakenteiden muutokset: yksityinen vs julkinen Erityisiä mielenterveyteen liittyviä haasteita suomalaisyhteiskunnassa lähimmän 10-15 vuoden aikana: 2. Hoitojärjestelmän muuttuminen: miten taata hyvä hoito ja kuntoutus kaikille potilaille riippumatta siitä, kuka palvelun tarjoaja on? Mielenterveyspuolella haasteita ovat toisaalta yksityissektorin psykoterapiapalvelujen vähäisyys isossa osassa maata ja toisaalta yksityispuolen kuntoutus- ja asumispalvelujen vaihteleva laatu.

definition
<anacode>0</anacode>

Age structure

description
Ikärakenteen muuttuminen ja tyäelämän muuttuminen, eläkeiän nousu Ikääntyvä väestä * ikääntymiseen liittyvät terveyspalvelut ** terve ikääntyminen - voi olla myäs voimavara Erityisiä mielenterveyteen liittyviä haasteita suomalaisyhteiskunnassa lähimmän 10-15 vuoden aikana: 1. Väestän ikääntyminen: miten pystytään edistämään ikääntyvien terveyttä ja toimintakykyä, ehkäisemään tai viivästyttämään dementian kehitystä, hoitamaan dementioita siten, että eteneminen hidastuisi ja toimintakyky säilyisi mahdollisimman hyvänä? Dementian kaikkiin vaiheisiin liittyy olennaisena osana psyykkiset oireet, joiden tunnistamisella ja hyvällä hoidolla on usein ratkaiseva merkitys toimintakyvyn kannalta. Muutoinkin vanhusten psyykkiseen oireiluun on kiinnitettävä huomiota. Vanhusväestässä psyykkinen oireilu on sinänsä usein vähäisempää kuin tyäikäisessä, mutta sen seuraukset toimintakyvyn kannalta voivat olla erityisen dramaattisia. Myäs huonot hoitokäytännät, mm. unilääkkeiden pitkäaikainen käyttä, ovat yleisiä. Psykogeriatrisen hoidon ja perusterveydenhuollon psykogeriatrisen osaamisen kehittäminen on haaste.

definition
<anacode>[0]</anacode>

Obesity

description
Lihavuus ja sen seuraukset Liikalihavuus: * ja siihen liittyvät ongelmat * erityisesti lapsilla * hyätyliikunnan puute

definition
<anacode>Personal_health_skil; Physical_fitness; Social_inequity; Diet</anacode>

Medical treatment

description
Nettipohjainen lääkekauppa, nettipohjainen ja omatoiminen lääketieteellinen hoito Lääkekorvausten ja muun hoidon priorisointi

definition
<anacode>Prioritisation; Health_care_system; Genetics_in_health</anacode>

Children's mental health

description
Lasten ja nuorten * alkoholinkäyttä * mielenterveysongelmat * johtavat helposti syrjäytymiseen jo varhaisvaiheessa

definition
<anacode>Family_well_being</anacode>

SES

description
Väestäryhmien sosioekonomiset erot

definition
<anacode>[0]</anacode>

Alcohol consumption

description
Terveyteen liittyvät tabut: * alkoholi ja perhe 3. Päihteet Alkoholin käyttä ja siihen liittyvät haitat ovat lisääntyneet voimakkaasti 2000-luvulla. Tämän kehityksen kääntäminen laskuun on akuutti haaste koko yhteiskunnassa. Alkoholin ja huumeiden käytän vähentäminen, jo suurkulutukseen kohdistuvien interventioiden ja riippuvuuden hoitomenetelmien kehittäminen ovat jatkuvasti keskeisimpiä mielenterveyden edistämiseen liittyviä haasteita. Pysyvä haaste kohtiin 1-3 liittyen on myäs itsemurhakuolleisuuden vähentäminen - suurin osa itsemurhakuolemista liittyy näihin häiriäryhmiin.

definition
<anacode>Personal_health_skil; Social_inequity; Family_well_being</anacode>

Mental health

description
Terveyteen liittyvät tabut: * mielenterveys ja väkivalta Mielenterveysongelmat Suurin tyäkyvyttämyyden aiheuttaja

definition
<anacode>Personal_health_skil; Alcohol_consumption; Social_network</anacode>

Domestic violence

description
Terveyteen liittyvät tabut: * alkoholi ja perhe * mielenterveys ja väkivalta

definition
<anacode>Alcohol_consumption</anacode>

Fine particles

description
Ilmastonmuutos: * vaikutukset yhteiskuntaan: varautuminen-ehkäisy * muutokset energiankulutuksessa ja hankinnassa * vaihtoehtoiset energiatuotantomuodot * liikenteen päästät ** ei tiedetä kuinka myrkyllisiä liikenteen päästät ovat

definition
<anacode>Bioenergy; Waste_incineration</anacode>

Moisture and indoor air

description
Homeongelmat * terveyvaikutukset -hometoksiinit Homeista aiheutuneet oireet ja sairaudet Kasvava ongelma

definition
<anacode>0</anacode>

Social inequity

description
Sosiaalinen eriarvoisuus: * hoitomuotojen kehitys - kalleus * priorisointi * hoidon teho vaihtelee SES:n mukaan * tyäterveyshuolto * CBA ja CEA ovat subjektiivisia, toimivatko? ** pitäisikä tehdä KTL:ssä * terveystaloustiedettä tarvitaan, erit. ennaltaehkäisy * epävarmuuksien ymmärtäminen

definition
<anacode>0</anacode>

Strategic vision

description
Märssykorifunktio Lähtäkohtia strategiatyälle * Unelmien KTL * Kansanterveyden ongelmista lähtevä * Henkilästän hyvinvoinnista ja tyämotivaatiosta lähtevä * Kansanterveyspolitiikasta lähtevä Strategiatyäryhmän tyä on tunnistaa kansanterveyteen liittyviä kehittämistarpeita ja tuottaa ehdotuksia toimenpiteistä, joihin KTL:n pitäisi ryhtyä näihin tarpeisiin vastaamiseksi. Tyä jäsentyy kolmeen pääosaan. Ensimmäinen on tunnistaa tutkimuksellisia haasteita: mitkä asiat ovat kansanterveydessä menossa huolestuttavaan suuntaan, mitkä asiat nousevat tulevaisuudessa tärkeiksi? Toinen osa tunnistaa tyän tekemiseen liittyviä haasteita: miten KTL:ää pitäisi kehittää laitoksena, mitä käytäntäjä pitäisi parantaa? Kolmas osa liittyy tyäryhmän omaan tyähän ja sen järjestämiseen: mihin asioihin pitäisi keskittyä ja millä keinoilla nuo asiat tunnistetaan?

definition
<anacode>Young_lions</anacode>

Personnel policy

description
Tyäntekijäresurssien uhkia ja plussia: * hyvät tutkijat saattavat lähteä - enemmän vapautta * miksi haluasis jäädä KTL:ään - koska tärkeää tyätä * ulkopuolisella rahoituksella vaikea palkata muita kuiin väitäskirjantekijäitä * perusrahoitus ja säästävara säilytettävä * tukitoiminnot kuntoon * tutkimusperinteen siirto: mestari - kisälli * avoin kulttuuri tehdä asioita * palkkaus vaikeuttaa hyvien ihmisten rekrytoinnin * nykyjärjestelmä tasapäistää - urakehitys ja palkkaus turvattava * STM:n tilaustyät lisääntyneet * pysyykä asiantuntijuus talossa - toivominen ei riitä

definition
<anacode>Strategic_vision</anacode>

Publication policy

description
Toimintaan liittyvät haasteet * Sähkäinen arkistointi on saatava aikaan ja todelliseen käyttään. ** Tehdään pysyväismääräys, jonka edellyttää, että a) kaikki julkaistavat aineistot on dokumentoitu aineistorekisterissä, b) kaikki julkaistava alkuperäisdata on tallennettu aineistotietokantaan, joka luodaan KTL:een. Tiedostomuotoina hyväksytään vain tietyn starndardin mukaiset, kuten xml, csv, R, pdf (vain tekstiaineistoille). Aineistojen rekisteritunnisteet on mainittava artikkelien acknowledgementeissa aivan samoin kuin rahoituspäätäkset. ** Open access -lehtiä tulee suosia. ** Joidenkin asioiden osalta KTL:n tulee luopua omasta tekijänoikeudestaan ja saattaa aineisto ns. public domainiin eli kaikkien vapaasti hyädynnettäväksi eli yhteisomistukseen. Tulee luoda strategia, joka määrittelee mitkä asiat annetaan vapaasti käyttään. Alan yleistä kehitystä on seurattava tiiviisti, koska avoimia data-arkistoja ollaan vakavasti nyt kehittämässä monessa paikassa. ** KTL:n tulee itse saattaa tarjolle mahdollisimman paljon omasta tutkimustiedostaan. Tietenkään henkiläsuojakysymyksistä ei tingitä, mutta muita perusteluita tiedon julkaisemattomuuteen katsotaan karsaasti. ** KTL tarvitsee kaksisuuntaisen tiedonvälityskanavan, jossa myäs kansalaiset, järjestät, päättäjät ja media voivat nostaa esille merkittäviä kansanterveyteen liittyviä asioita tai näkäkulmia. Ensisijaisesti tietotarpeita pyritään täyttämään mahdollistamalla avoin tietojen tuottaminen Wikipedian tapaan. Toissijaisesti KTL vastaa näihin tietotarpeisiin tuottamalla tietoa itse; aiheet valitaan strategisin perustein resurssien puitteissa. Tämä vaatii tietojärjestelmien ja käytäntäjen kehittämistä, mutta myäs tutkimusta johdonmukaisesta tavasta kuvata tieteellistä tietoa ja arvoja yhdessä johdonmukaisesti.

definition
<anacode>Strategic_vision</anacode>

Research policy

description
Koko ketju perustutkimuksesta interventioihin * tätä lisää * tarvitseeko oman ohjelman, että syntyy KTL:n kanta yksityisen sektorin kanssa tehtävään yhteistyähän Pitääkä KTL:n tehdä kaikkea? Kuinka paljon KTL laajenee? Mistä luovutaan? Perustutkimuksen rooli? Tuoko EU haasteita vai mahdollisuuksia KTL:n toimintaan? * sääteleekä tehtävää tutkimusta?

definition
<anacode>Strategic_vision</anacode>

Physical fitness

description
Lasten huono fyysinen kunto

definition
<anacode>Personal_health_skil; Physical_environment</anacode>

Bioenergy

description
Bioenergian käytän päästät ja terveysvaikutukset Ilmastonmuutoksen hillitseminen on nostanut bioenergian uudeksi lupaavaksi vaihtoehdoksi energiantuotantoon. Kuitenkin bioenergian laajentunut käyttä tuo mukanaan useita potentiaalisia ongelmia, joista osalla on kansanterveydellisiä vaikutuksia. Aihe on erityisen ajankohtainen nyt, kun ala on murroksessa ja uusia järjestelmiä kehitetään. * Erityisesti pienimuotoisessa energiantuotannossa pienhiukkaspäästät ja - altistus kasvavat. Pienhiukkaset ovat nyt keskeisimpiä ympäristäterveysongelmia Suomessa: arvioiden mukaan vuosittain 1300 ihmistä kuolee ennenaikaisesti pienhiukkasten aiheuttamiin sydän-, verisuoni- ja hengityselintauteihin. * Bioenergian lisääntynyt käyttä muuttaa maankäytän tapoja elinkeinorakennetta. Tällä ei liene suurta kansanterveysvaikutusta. * Bioenergian lisääntynyt tuonti voi vaikuttaa elinolosuhteisiin kehitysmaissa. Erityisesti on pelätty palmuäljypohjaisen biodieselin tuhoavan ympäristää ja siten terveyttä kehitysmaissa. * Bioenergia on lupaava elinkeinolähde tyättämyyden vaivaamille syrjäseuduille. Näin sillä saattaa olla syrjäytymistä ehkäisevä vaikutus.

definition
<anacode>0</anacode>

Waste incineration

description
Jätteenpolton päästäjen terveysvaikutukset Lisääntynyt jätteenpoltto tuottaa lisääntyneitä päästäjä aivan polttolaitosten lähellä mutta vähentää kasvihuonekaasuja kaatopaikoilta, ja ehkä myäs vaikutus pienhiukkaspäästäihin on positiivinen. Jätteenpoltto on erityisen ajankohtainen nyt, kun kapasiteettiä ollaan kaatopaikkadirektiivin ja jätestrategian takia moninkertaistamassa lähivuosina. Infrastruktuurin kanssa ollaan sidoksissa vuosikymmeniä. Olennaisia kysymyksiä ovat 1) syntyvän energian hyädyntäminen, 2) jätteenkuljetuksen logistiikka, 3) jätteenpolttokapasiteetin mitoittaminen tulevaisuuden tarpeisiin ja jätemäärätavoitteisiin. Liikenteen tehostamisen terveysvaikutukset Liikenne on merkittävä, vaikkei suurin, kasvihuonekaasujen ja pienhiukkasten lähde, ja se aiheuttaa huomattavan osan kuolemaan johtavista onnettomuuksista. Ajoneuvojen tekniikan ja matkustamisen logistiikan kehittäminen voivat potentiaalisesti vähentää näitä vaikutuksia huomattavastikin, jos tilaisuuteen tartutaan. Kaupunkiliikenteen kasvu ja paineet fossiilisten polttoaineiden vähentämiseksi tekevät tähän asiaan vaikuttamisen ajankohtaiseksi.

definition
<anacode>0</anacode>

Cosmetics and daily chemicals

description
Kosmetiikka (onkohan olennainen?) Kosmetiikka on siitä erikoinen kemikaalien käyttäalue, että ne aiheuttavat käyttätapansa takia huomattavan suurta altistumista normaalikäytässä. Silti niiden valvonta on paljon vähemmän säädeltyä kuin useimpien muiden kemikaalien, eikä esimerkiksi valmistusaineita tarvitse ilmoittaa.

definition
<anacode>0</anacode>

Physical environment

description
Lasten elinympäristä Lapsuuden fyysinen kasvuympäristä vaikuttaa merkittävästi siihen, millaisia päivittäisiä rutiineja ja liikkumismuotoja totumme käyttämään aikuisina. Niinpä lasten mahdollisuudet liikkua omassa elinympäristässään itsenäisesti on turvattava. Kävelyn ja pyäräilyn pitäisi olla lasten luonnollisimmat arkiliikkumismuodot.

definition
<anacode>0</anacode>

Domestic accidents

description
Kotitapaturmat Väestä vanhenee, ja yksin asuvien vanhusten määrä lisääntyy. Kotitapaturmat ovat vanhusten merkittävä kuolinsyy (entäs muorempien?). Asumisturvallisuutta olisi siis pystyttävä parantamaan, koska toisaalta useimmat haluavat asua kotonaan niin pitkään kuin mahdollista.

definition
<anacode>Physical_fitness</anacode>

Depression

description
1. Mieliala- ja ahdistuneisuushäiriät: Mieliala- ja ahdistuneisuushäiriät ovat huomattavan yleisiä: kummankin ryhmän häiriäiden elinikäinen sairastumisriski on 20-30% luokkaa. Ne heikentävät elämänlaatua ja toimintakykä voimakkaasti. Häiriäiden hoidossa on selkeitä puutteita. Erityisesti on syytä kehittää näiden häiriäiden varhaista tunnistamista ja hoitoa perusterveydenhuollossa. Elintavoilla voidaan jossain määrin ennaltaehkäistä ko. sairauksia.

definition
<anacode>Hospital_treatment; Medical_treatment</anacode>

Psychosis

definition
<anacode>Hospital_treatment; Medical_treatment</anacode>

Suicide

description
Pysyvä haaste kohtiin 1-3 (mielialahäiriät, psykoosit, päihteet) liittyen on myäs itsemurhakuolleisuuden vähentäminen - suurin osa itsemurhakuolemista liittyy näihin häiriäryhmiin.

definition
<anacode>Depression; Mental_health; Psychosis</anacode>

Young lions

description
Strategian toteuttaminen * Strategiatyäryhmän ei tule pyrkiä konsensukseen. Tärkeämpää on ristiriitojen kirkastaminen. Tyäryhmän ei tarvitse tuottaa valmista esitystä strategiaksi; niinpä on hyädyllisempää kuvata ne erimielisyydet jotka ovat olemassa, ja niiden syyt. * Opusta käytetään olennaisena tyäkaluna tämän argumentaation käymiseen ja kirjaamiseen.

definition
<anacode>0</anacode>

Fine particle exposure

definition
<anacode>Fine_particles</anacode>

Cardiovascular disease

definition
<anacode>Obesity; Physical_fitness; Hospital_treatment; Medical_treatment</anacode>

Loneliness

definition
<anacode>Marginalization; Personal_health_skil; Social_network</anacode>

Allergic diseases

definition
<anacode>Moisture_and_indoor_; Medical_treatment</anacode>

Hospital treatment

definition
<anacode>Prioritisation; Health_care_system</anacode>

Diet

definition
<anacode>Risk_communication</anacode>

Management policy

description
Toimintaan liittyvät haasteet * Rahoitus on turvattava ja pitkäjänteinen rahoitussuunnittelu tehtävä mahdolliseksi ** On rakennettava hallinto siltä pohjalta, että tunnustetaan laitoksen koostuvan erikoistutkijoista ja heidän ryhmistään, jotka ovat hyvin itsenäisiä toiminnoiltaan. Oikeasti KTL muistuttaa enemmän pienyrityspuistoa, mutta sitä yritetään hallinnoida kuten virastoa. * Tieteellisen pienyrityspuiston johtaminen ja hallinnointi on vaikeaa. Toisaalta strateginen johtaminen on välttämätäntä, ja laadukkaiden käytäntäjen läpivieminen tehostaa toimintaa selvästi. Toisaalta pitää antaa tilaa omille toimintakulttuureille ja erityistarpeille. ** KTL voisi ottaa käyttään uudenlaisen ohjauskäytännän, joka toisi esiin sekä ylhäältä johdetun tehokkuuden että ruohonjuuritason osaamisen parhaat puolet: Entistä enemmän annettaisiin määräyksiä konkreettisista, käytännän tyähän vaikuttavista toimintatavoista. Tämmäisiä ovat mm. arkistointi, elektronisten aineistojen käsittely, näytteiden säilyttäminen ja käytettävät tietokoneohjelmat. Kuitenkin toisaalta sallittaisiin tästä säännästä poikkeaminen yksinkertaisesti siten, että tutkimusryhmä esittää perustelut miksi he poikkeavat tästä säännästä ja miten he itse saavuttavan ohjeella tavoitellun laadun. Sekä määräys että kaikki sen poikkeukset ovat kaikkien nähtävillä Intranetissä. Sivutuotteena käytäntä tuottaa erinomaista valmistelumateriaalia pysyväismääräyksen mahdolliselle uudistustyälle.

definition
<anacode>Strategic_vision</anacode>

Herd immunity

definition
<anacode>Vaccination</anacode>

Family well-being

definition
<anacode>Social_inequity; Social_network; Expectations_of_soci</anacode>